Fizika sizin üçün - Physics for you

MBM-server of education for you
Giris
Muallim
Metodika
Şagird
Test
Müsteqil işler
Physics help
Kontakt


   Test 3.Sərbəst düşmə hərəkəti


 1. Sərbəst; düşən cisim 3 san. düşmüşdür.O hansı hündürlükdən düşmüşdür?

  20 metr .
  45 metr
  30 metr
  80 metr

 2. Sərbəst; düşən cisim I V- cu saniyədə necə metr yol gedir? g=10 m/san2.

  15 metr
  25 metr
  35 metr.
  80 metr .

 3. Sərbəst; düşmə zamanını iki dəfə artirsaq ,cismin getdiyi yol necə dəyisər?

  4 dəfə azalar
  16 dəfə azalar
  16 dəfə artar
  4 dəfə artar.

 4.  Sərbəst; düşmənin sonunda cismin sürəti 50 m/san oldu.Cisim hansı hündürlükdən düşmüşdür? g=10 m/san2.

    75 m
  35 m
  125 m.
  180 m.

 5. Cisim 6 san. sərbəst düşmüşdür.Cisim axrıncı saniyədə neçə metr yol getmişdir. ?

  66 metr
  55 metr
  180 metr
  60 metr

 6. Təcilin vahidi nədir?

  m/san.
  metr.
  m/san2.
  san/m.

 7. Sərbəst; düşmə təcili üçün ifadə seç.?

  g = G M / R 2
  g = G M / R.
  g = G M R 2
  g = G / M R 2

 8. Şaquli yuxarı atılan cismin 8 san. uçuşda oldugunu bilərək,onun başlangıc srətini tap.? g=10 m/san2. .

  80 m/san.
  40 m/san.
  20 m/san.
  160 m/san .

 9. Sərbəst dən cisim axrnc saniyədə 35 m yol gedir. Cisim hans hndrlkdən dmdr? g=10 m/san2.

  45 m.
  80 m.
  60 m.
  125 m.

 10. Sərbəst düşən cismin yerə çatan anda sərəti 50 m/san. oldu.O axrıncı saniyədəneçə metr yol düşmüşdür? g=10 m/san2.

  125 m.
  45 m.
  50 m.
  250 m

 11. Sərbəst d¨şən cisim son iki saniyədə 60 m yol getmişdir. O hansı h&mlnd&ulrlükdən d¨şmüşdür? g=10 m/san2..

  80 m.
  60 m.
  360 m.
  240 m.

 12. Sərbəst dumlşən cisim sürətini 40 m/san.dən 60 m/san. kimi art#305rdı.Orta sürəti tapn

  30 m/san.
  50 m/san.
  20 m/san.
  40 m/san.

 13. Sərbəst duumlşən cisim s¨rətini 30 m/san.-dən 50 m/san. kimi artırdı.Cismin getdiyi yolu tapın. ? g=10 m/san2.

  320 m.
  100 m.
  80 m.
  90 m.

 14. V = 40 - 10 t kimi verilən hərəkət neçə saniyə davam edər?.

  12,5 san.
  4 san.
  10 san.
  0,4 san.

 15. Şaquli yuxarı 40 m/san. sürətlə atılan cisim neçə saniyədən sonra yerə düşər?.

  4.
  2
  8.
  6

 16. Şaquli yuxarı atılan cisim 12 san yerə d¨şd¨. Onun atılma s¨rətini tapın

  10 m/san.
  20 m/san.
  60 m/san.
  120 m/san.


    MBM-fizika     Müəllimlər və şagirdlər üçün sayt  Hosted by uCoz