Fizika sizin üçün - Physics For You

MBM-server of education for you
Giris
Muallim
Metodika
Şagird
Test
Müsteqil işler
Kontakt

   Test 17.Termodinamika


 1. Qazın sabit temperaturda həcmini 2 dəfə artırsaq, təzyiqi necə dəyişər?

  2 dəfə artar.
  2 dəfə azalar
  4 dəfə artar
  4 dəfə azalar

 2. Izotermik prosesdə qaza 600   C   istilik miqdarı verildi. Qazın daxili energisi nə qədər artdı?

  600 C artdı.
  240 C artd-5.
  360 C artdı.
  dəyiməz. .

 3. Qazın həcmini və təzyiqini   3   dəfə artırdıqda, onun daxili enerjisi hecə dəyişər?

  6 dəfə azalar
  9 dəfə azalar
  9 dəfə artar
  3 dəfə artar.

 4.  Izoxor prosesdə qaza 500 C istilik miqdarı verildi. Qazı gördüyü işi tapın.

    500 C
  -500 C
  200 C.
  Qaz izoxor prosesdə iş grmür..

 5. Qazın daxili energisi hansı kəmiyyətlərdən asılıdır?

  1. Temperaturdan..2. Qazın növündən..3. Kütləsindən.

  Yalnız 1
  Yalnız 2
  1 və 2
  1,2 və 3.

 6. Pa.M3 nəyin vahididir?

  Tazyiqin.
  Daxili enerjinin.
  Istilik tutumunun.
  Qüvvənin.

 7. U daxixi enerji,P təzyiqdir. U/P hansı kamiyyata uygundur?

  Sahə.
  Həcm.
  Kütlə.
  Qüvvə.

 8. Molekulların istilik harakat sürəti 9 dafa artarsa,qazın daxili enerjisi necə dəyişər? .

  9 dəfə artar.
  81 dəfə artar..
  9 dəfə azalar.
  3 dəfə azalar .

 9. Adiabatik prosesdə qazın daxili enerjisinin dəyişməsi ilə gördüyü işin nisbəti nəyə bərabərdir?

  1/2.
  2/3.
  3/2.
  3/4.

 10. Qaz izotermik olaraq sıxılarsa, onun daxili enerjisi necə dəyişər?.

  Artar.
  Azalar.
  Dəyişməz.
  Artada bilər,azalada.?

 11. Qaza adiabatik olaraq 800 C istilik miqdarı verilmişdir. Qazın görüdüyü işi tapın.

  800 C.
  300 C.
  320 C.
  480 C.

 12. Qaz həcmini 1 l-dən 4 l-ə kimi artırmışdır. Bu zaman təzyiq sabit qalaraq 100 kPa olmuşdur. qaza verilən istilik miqdarını tapn.

  300 C.
  600 C.
  750 C.
  50 C.

 13. A-iş ,T temperatur ,R universal qaz sabiti olarsa, A / RT-ifadəsi hans fiziki kəmiyyətə uyğundur?

  Maddə miqdarı.
  Kütlə.
  Təzyiq.
  Həcm.

 14. Hansı prosesdə qazın gürdüyü iş daxili enerjinin dəişməsinə bərabərdir?.

  Izotermik.
  Izobarik.
  Izoxorik.
  Adiabatik.

 15. Xusisi istilik tutumu nədən asldr?.

  1. Temperaturdan..2. Qazın növündən..3. Kütləsindən.

  Yalnız 1.
  Yalnız 2
  1 və 2.
  1,2 və 3

 16. Izobarik proses üçün ifadə seçin:

  1.PV=Q    2.Q=U  3.A=U   4.Q=A+U

  1.
  2.
  3.
  4.


    MBM-fizika 21 noyabr 2009     Müəllimlər və şagirdlər üçün sayt  Hosted by uCoz