M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -


 1. TEST 13.Elektrik sahəsi


  1. Yüklər arasındakı məsafəni iki dəfə artırsaq Kulon qüvvəsi necə dəyişər

   2 dəfə artar.
   4 dəfə artar.
   4 dəfə azalar.
   sabit qalar.

  2. Eyni radiuslu kurələrin biri 4q, o biri -6q yükü ilə Yüklənibdir. Toxunmadan sonra kürələrin yükünü tap

   0,0.
   q,q.
   -q,q.
   -q,-q.

  3. Elektrostatik sahənin intensivliyini seç.

   F/m.
   Fq.
   F/q.
   q/F.

  4. Radiusları R və 3R olan kurələrin biri 4q, o biri -8q yükü ilə Yüklənibdir. Toxunmadan sonra kürələrin yükünü tap.

   -2q,-2q.
   -q,-3q.
   q,3q.
   2q,2q.

  5. R radiuslu kurənin səthində intensivlik E-dir. Kurənin səthindən 3R məsafədə intensivlik necə dəyişər?

   9 dəfə azalar.
   4 dəfə azalar?.
   16 dəfə azalar.
   8 dəfə azalar.

  6. Intensivliyin vahidini tap .

   N/metr
   N/kq
   N/Kl.
   N/V.

  7. Kvadratın təpələrində elektrik yüklə necə olmalıdırki, mərkəzində yekun intensiblik sıfır olsun.

   -,-,+,+.
   -,-,-,+
   -,+,-,+.
   +,+,+,-.

  8. Potensialı vahidini tap.

   Vatt.
   Nyuton.
   Coul.
   Volt.

  9. Elektrostatik sahənin potensialını seç.

   Wq.
   A/q.
   W/q.
   Aq.

  10. Elektron sahə intensivliyi istiqamətdə sahəyə daxil olur. Onun hərəkətini xarakterizə edin:

   bərabəsürətli.
   yeyinləşən.
   yavaşıyan.
   dayanar.

  11. Müsbət yüklü zərrəciyi tap.

   elektron.
   proton.
   neytron.
   foton.

  12. Yüklər arasındakı məsafəni iki dəfə azaldıb, aralarına dielektrik əmsalı 4 olan dielektrik daxil etsək Kulon qüvvəsi necə dəyişər?.

   16 dəfə artar
   16 dəfə azalar.
   dəyişməz.
   8 dəfə azalar.

  13. Potensialın 3 dəfə azaldığı nöqtədə intensivlik necə dəyişər ?

   9 dəfə azalar
   3 dəfə azalar.
   27 dəfə azalar.
   81 dəfə azalar

  14. Sahəyə gətirilmiş yükü 2 dəfə artırsaq, intensivlik necə dəyişər ?. .

   2 dəfə azalar .
   2 dəfə artar.
   4 dəfə artar.
   dəyişməz.

  15. Sahəyə gətirilmiş yükü 2 dəfə artırsaq, potensial necə dəyişər ?. .

   2 dəfə azalar.
   2 dəfə artar.
   dəyişməz.
   4 dəfə artar.

  16. Skalyar kəmiyyəti seç.

   POtensial
   Intensivlik.
   Qüvvə
   Sürət.

      M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics  help Anketa

Web dizayn-M.Bəşirov. 11.04.2006.e-mail : mbashirov@mail.ru


Hosted by uCoz