Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -


    Termodinamikada istilik mübadiləsində iştirak edən cisimlərin daxili quruluşu nəzərə alınmır. Əsas fiziki kəmiyyətlər bunlardır:
  IDEAL QAZIN DAXILI ENERJISI

   U = 3mRT / 2M
Burada m - qazın kütləsi, M - qazın molyar kütləsi , T - mütləq temperatur,
R - universal qaz sabitidir. R = 8,31 Coul/molK
Ideal qazın daxili enerjisi onun növündən,maddə miqdarından və temperaturundan asılıdır.
  IDEAL QAZİN GÖRDÜYÜ IŞ
- qazın genişlənməsi zamanı müsbət,sıxılması zamanı mənfi qəbul olunur.
Izobar prosesdə qazın gördüyü iş    A = p ( V2 - V1 )
Izotermik prosesdə qazın gördüyü iş    A = vRT Ln(p2 /p1 )= vRT Ln(V1 /V2 )
Izoxor prosesdə qazın gördüyü iş    A =O

ISTILIK MIQDARI. - Istilikvermə zamanı cismin daxili enerjisinin dəyişməsini gösrərir.
Temperatur dəyişməsi zamanı intilik miqdarı

Q = Cm(t2-t1)

olacaq.C - xüsusi istilik tutumudur.abcd fiquru ilə məhdudlanan sahələr ədədi qiymətcə qazın gördüyü işə bərabərdir.

Qapalı tsikl üzrə qazın gördüyü iş sıfra bərabərdir.
Termodinamikada istilik mübadiləsi zamanı enerjinin saxlanması qanunu ödənir. Bu termodinamikanın I qanunu ilə verilir.
Q = U + A

Izobar prosesdə termodinamikanın I qanunu   Q = U + A
Izotermik prosesdə termodinamikanın I qanunu    Q = A
Izoxor prosesdə termodinamikanın I qanunu    Q = U
Adiabatik prosesdə    Q = O , U = -A

 

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.


    Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


    Web dizayn-M.Bəşirov. 20.03.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru    Hosted by uCoz