Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumat Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

Nəsirəddin Tusi (1201-Həmadan 1274-Bağdad) azərbaycan alimidir. Ilk müəllimi atası,Bəhmənyar,Ibn Sina məktəbinin alimləri olmuşlar. Marağa astronomiya rəsədxanasının əsasını qoymuşdur."Əxlaqi nasiri","Zid elxani","Teologiya və metafizika" və sair çoxlu elmi əsərləri vardır. Nəsirəddin Tusi planetlərin geosentrik orbirlərinin əsas elementlərinin,sutkalıq orta hərəkətlərini dəqiqliklə vermişdir.Yerin fırlanma oxunun presessiyasını təyin etmişdir.Triqonometriyanı elementlərini vermiş,bucaqların sinus və kosinusunu təyin etmişdir. Onun haqqında deyilir:Əsrin anası hələ belə övlad dünyaya gətirməmişdir.
Evklid (e.ə. III əsr) qədim yunan alimidir. "Başlanğıc", "Optika", "Katoptrika" traktatları məlumdur. Işığın düzxətli yayılması və qayıtması qanunlarını vermişdir.Həndəsi optikanın əsasını qoymuşdur.
Aristotel (e.ə. 384-322 ) qədim yunan alimidir. Əsərləri həmin dövrün bütün elmlərinə aiddir. "Fizika","Yaranma və məhvolma haqqında","Səma haqqında","Mexanika" və s. traktatları vardır.
Ptolomey Klavdi (e.ə. III əsr)qədim yunan filosofudur.Əsərləri həndəsi optikaya vəastronomiyaya aiddir. Işığ&#$305n sınmasını tədqiq etmişdir.
Pyer Ferma (20.08.1601-12.01.1665)Fransız riyaziyyatçısı və fizikidir.Əsas tədqiqatları optikaya aiddir.Həndəsi optikanın əsas prinsipini (Ferma prinsipi)vermişdir.
Dekart Rene (31.03.1596-11.02.1650) fransız fiziki,filosofu,riyaziyyatçısı və fizioloqudur.1638-ci ildə "Dioptrika" əsəri dərc olunub. Işığın qayıtması,sınması,yayılmasını tədqiq etmişdir
Şükür Əlizadə (25.10.1940 )25 oktyabr 1940 Lənkəran,Viyən kəndi 1958 Lənkəran Gərgalan orta məktəbini bitirmişdir, 1958 Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun fizika fakultəsinə daxil olmuşdur, 1974 Pedaqoji elmlər namizədi, 1982-1987 ADPU də Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri, 1989 dan Pedaqoji elmlər və fənlərn tədrisi metodikası ixtisası üzrə ixtisaslaşmış müdafiə şurasının üzvü 2003 Pedaqoji elmlər doktoru, Hazırda ADPU nin professoru. TPİ nunTəhsil tədqiqatları üzrə Problem şurasının sədri müavini. Təbiyyat elmləri üzrə komissiyanın sədri.
Tarverdi Əzizov (10.10.1935 -mart-2010)10 oktyabr 1935 Lənkəran,Sıxakəran kəndi 1953 Lənkəran Xolmili orta məktəbini bitirmişdir, 1959 Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun fizika fakultəsini bitirmişdir, 1971 yarımkeçiricilər fizikası üzrə fizika riyaziyyat elmlər namizədi, 1989 cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1995 -1997 Hirkan özəl Universitetinin rektoru, 1997-2005 LDU nu prorektoru çalışmışdır.

   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Web dizayn-M.Bəşirov. 25.03.2011.e-mail : mbash@box.az


Hosted by uCoz