Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumat Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

Nisbilik nəzəriyyəsi

Mikroaləmin qanunauyğunluqları öyrənilərkən müşahidə olundu ki,Nyuton mexanikasının qanunları ödəmir.Zaman,məkan haqqında təsəvvürlər dəyişməlidir.Bu faktlar öz əksini Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsində tapdı.
Bu nəzəriyyəyə görə mikroobyekti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər hərəkət sürətindən asılıdır.
Hərəkət istiqamətində olan ölçülər   ,
zaman intervalı
,

cismin kütləsi

kimi dəyişir
Cismin relyativist impulsu   

olacaq.
Eynşteynə görə hər bir kütləyə enerji uygundur.

Sükunətdə olan cismin kütləsinə uygun olaraq

sükunət enerjisi mövcuddur.
Bu nəzəriyyə mikroaləmin qanunauygunluqlarının izahında geniş tətbiq olunacaqdır.
Fotonun enerjisi və kütləsi uygun olaraq
E = hv = mc2

kimi hesablana bilir.c -elektromaqnit dalğalarının sürətidir.h - Plank sabitidir.
Uygun olaraq foroeffekt nəticəsində metaldan çıxan elektronların kinetik enerjisi üçün
W = mV2/2 = hv - A

A - metaldan elektronun çıxış işi,V -elektronun sürətidir.
Anod cərayanını kəsən saxlayıcı gərginlik
U = mV2/2e = (hv - A)/e

olar. e -elektronun elektrik yüküdür.
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.


Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumat Anketa Home
Web dizayn-M.Bəşirov. 09.08.2003.e-mail : mbash@box.az


Hosted by uCoz