Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

1.Zərrəcik S yolunu bərabərsürətlə qət etdikdən sonra, a təcillə bərabəryavaşıyan hərəkət edərək dayanır. Zərrəciyin başlangıc sürəti nə qədər olmalıdır ki,hərəkətə ən az vaxt sərf olunsun?
Həlli...

2.Xarici dövrənin müqavimətinin hansı qiymətində ayrılan güc maksimum olar?
Həlli...

3.Təyyarə iki məntəqə arasındakı məsafəni ən az vaxta qət etməsi
üçün onun sürəti ilə küləyin sürəti arasındakı bucaq necə olmalıdır?

Həlli...

4.Izotermik prosesdə qazın gördüyü işi hesablayın.
Həlli...

5. Adiabatik prosesdə qazın gördüyü işi tapın.
Həlli...

6. Uzunlugu L o;an nazik məftil xətti sıxlıqla bərabər yüklənmişdir.Məftil boyu onun kənarından R məsafədə sahənin potensialını tapın.
Həlli...

7. Yer kürəsinin fırlanmacı cismin çəkisinə təsir edirmi?
Həlli...

8. Daşı hansı ən kiçik sürətlə atmaq lazımdırki,üfiqi S məsafədə, H yüksəklikdə yerləşmiş hədəfə dəysin?
Həlli...

9. Mərmi atanla hədəf arasında hasar vardır.Hasarın hündürlüyü H mərmiatanın hasardan məsafəsi a ,hədəfin hasardan məsafəsi b -dir.Mərmi ən kiçk hansı bucaq altında atılmalıdırki,hədəfi vura bilsin?.
Həlli...

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<


Son düzəliş:19.04.2003

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME        Hosted by uCoz