Müəllimlə otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumat Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

Hidrostatika və hidrodinamika

Yerin cazibə qüvvəsi nəticəsində mayenin üst qatları aşağı qatlarını sıxır.Nəticədə qabın dibinə təzyiq yaranır.Bu təzyiq ağırlıq qüvvəsi ilə hesablanır.

P = F/S = mg/S

Sıxlıq ilə kütlə arasında əlaqəni nəzərə alsaq, alarıq:

burada h- maye sütununun hündürlüyüdür.
Mayenin qabın divarlarına təzyiqi isə ilə hesablanır.Atmosfer təzyiqidə nəzərə alınarsa, qabın dibinə edilən təzyiq olar. P0 = 100 kPa.
Maye və qaz daxilinə salınmış cismin alt və üst səthlərinə təzyiq müxtəlif olduğundan, ona itələyici qüvvə təsir edir.
Fitəl = (P2 - P1 )S

Hidrostatik təzyiq dusturlarını nəzərə alsaq, itələyici qüvvə üçün alarıq:


Maye və qazlarda cismə təsir edən itələyici qüvvə mayenin sıxlığından,cismin həcmindən asılıdır.
Maye və qaza salınmış cismə təsir edən ağırlıq və arximed qüvvələrinin nisbətindən asılı olaraq cisim müxtəlif hallarda ola bilər:
  1. əgər Farx < Fağr olarsa,cisim batar.
  2. əgər Farx > Fağr olarsa,cisim səthdə üzər.
  3. əgər Farx = Fağr olarsa,cisim mayenin daxilində üzər.

Maye daxilinə salşnmış cismi saxlamaq üçün

saxlayıcı qüvvəsi tələb olunur.m - cismin kütləsidir.
Əgər arximed qüvvəsi ağırlıq qüvvəsindən böyük olarsa, onda cismin qaldırıcı qüvvəsi

olar.Yəni üzən cisim öz üzərində çəkisi bu qüvvəyə bərabər olan digər cismi saxlaya bilər.

Müxtəlif en kəsiyə malik boruda mayenin axını zamanı daxil olan və çıxan maye kütləsi eyni olduğundan

M1 = M2 => S1V1 = S2V2

V - mayenin sürətidir.Mayenin sürəti axdığı borunun en kəsik sahəsi ilə tərs mütənasibdir.
Axan mayenin yaratdığı təzyiq dinamik təzyiq adlanır.

Bernulli qanunu:axan mayedə statik,dinamik və əlavə təzyiqlən cə sabit qalır.
Pstatik + Pdinamik + Pəlavə = const.

   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.


Müəllimlə otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumat Anketa Home
Web dizayn-M.Bəşirov. 22.07.2003.e-mail : mbash@box.az


Hosted by uCoz