Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa Home

muellif:M.Bashirov -
Bu səhifdə Siz fizikanın dinamika bölməsi üzrə həlli edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

Cismə qüvvə üfiqi istiqamətdə təsir etdikdə Nyutonun II qanununa görə F = ma + Fsür. Burada Fsür-sürtünmə qüvvəsi olub,aşağıdakı kimi təyin olunur:

Fsür = kN = kmg Onda hərəkət tənliyi

ma = F - kmg olacaq.k-sürtühmə əmsalıdır..


Cismə üfüqlə bucaq altında qüvvə təsir etdikdə F qüvvəsinin proyeksiyalarını nəzərə alsaq:

N = mg - FSinw

ma = FCosw - Fsür = FCosw - k(mg - FSinw) olar.

.


Qüvvə aşağı istiqamətdə olduqda

N = mg + FSinw

ma = FCosw - Fsür ;

ma= FCosw - k(mg + FSinw) .

Cisim bərabərsürətli hərəkət etdikdə a=o , cismə təsir edən qüvvə F = kmg /(Cosw + kSinw)olar.

Cismə qüvvə mail müstəvi boyu təsir etdikdə Nyutonun II qanununa görə

F = ma + Fsür - mgSinw.
burada Fsür-sürtünmə qüvvəsi olub,aşağıdakı kimi təyin olunur:
Fsür = kN = kmgCosw Onda hərəkət tənliyi

ma = F - kmgCosw - mgSinw olacaq.k-sürtühmə əmsalıdır.Cismi bərabərsürətli qaldırmaq üçün lazım olan qüvve
F= kmgCosw + mgSinw = mg(Sinw + kCosw) olar.

Cismə mail müstəvi boyu aşağı istiqamətdə qüvvə təsir etdikdə
ma = F - kmgCosw + mgSinw olar.
Dartı qüvvəsi F=0 olduqda,
ma = mgSinw - kmgCosw = mg(Sinw - kCosw) olar.Buradan
a = g(Sinw - kCosw) Cismin bərabərsürətli sürüşməsi üçün a=0 ,Sinw = kCosw ,    tgw =k alarıq. Cisim mail müstəvi üzərində tarazlıqda qalarsa sükunət sürtünmə qüvvəsi
Fsük = mgSinw olar.


Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa

Web dizayn-M.Bəşirov. 20.03.2003.e-mail : mbashirov@mail.ruHosted by uCoz