muellif:M.Bashirov -

Tomson modeli bir sıra təcrübi faktları izah edə bilmir. Rezerford qızıl folqadan alfa zərrəciklən səpilməsinə görə atomun planetar modelini verir:
Atom müsbət yüklü nükvədən və onun ətrafında hərəkət edən elektrondan ibarətdir.
Planetar modelin qüsurlarını Nils Borun verdiyi postulatlar aradan qaldırır:
  • Atomda elektron stasionar orbitlərdə olduqda enerji udmur və şüalandırmır.
  • Elektron bir enerji səviyyəsindən digər enerji səviyyəsinə ke&cceildikdə atom ya enerji udur,yada şüalanır. hf = En - Ek
  • Elektronun impuls momenti kvantlanır: mvr = nh
    h-Plank sabiti,n -baş kvant ədədidir.
,
Enerji səviyyələri üzrə keçid zamanı atom enerji udur yada şüalandırı. Ikinci səviyyədən keçidlərə uyğun seriyalar Balmer seriyaları adlanır.

Üçüncü səviyyədən keçidlər Paşen seriyaları adlanır.


Aşağı səviyyələrə keçidlər şüalanma, yuxarı səviyyələrə keçidlər isə udma xətləri adlanır.
Xətt nə qədər uzun olarsa,uyğun enerji, tezlik böyük,dalğa uzunluğu isə kiçik olar.
Rabitə enerjisinin nuklonların sayına nisbəti xüsusi rabitə enerjisi adlanır. Xüsusi rabitə enerjisinin atom kütlədən asılılığı qrafikdə verilmişdir.

Davam edəkmi?>>>>>>
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.


M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa Home


Web dizayn-M.Bəşirov. 27.05.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


Hosted by uCoz