M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

     Bu səhifədə Siz " Abituriyent"-2000 jurnalından seçilmiş məsələlərin həlli ilə tanış olursunuz.<-<-<:<:<
N-1.səh.45, məs.N204 Yer səthindən Yer radiusu qədər uzaqlaşmış nöqtədə g 4 dəfə azalır.(bax:N1.səh.42.N126,127...) onda
F=4x5=20 N,m=2 kg.
N-1.səh.48, məs.N250 Cismin sonrakı qalxma məsafələri 15+5=20m olacaq.Cəmi 25+20=40m olar
Buradan V=30 m/san,t=3 san.
N-1.səh.48, məs.N256. Üfiqi atılmış cismin yerə çatan anda sürəti
v2=vüfiq2 + vşaq2 Pifaqor teoremi ilə təyin olunur.vşaq2 =2gh və v2=vüfiq2 + 2gh => vüfiq2=152 - 200=25 => vüfiq=5 m/san.
N-1.səh.48, məs.N263 Hər ili cismə eyni istiqamətdə qüvvə təsir etdiyindən h=(v1+v2)t =>t=12 san.
N-1.səh.48, məs.N267 Sərbəstdüşmə 81% təşkil edirsə, gh = 0,81g0, onda R2 = 0.81(R+h)2 => R = 0,9(R+h) => h=R/9=700 km.

<<<<<<Geri.Davam>>>>>
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.