M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

     Bu səhifədə Siz " Abituriyent"-2000 jurnalından seçilmiş məsələlərin həlli ilə tanış olursunuz.<-<-<:<:<
N-1.səh.36, məs.N187 Ən böyük təcil qüvvələr eyni istiqamətdə olduqda yaranır. F1 + F2 = 4m ,uygun olaraq
F2 - F1 = 2m.Burada m -cismin kütləsidir. Nəticədə
F2 / F1 = 3.
N-1.səh.36, məs.N189 Raduisu 2 dəfə artırdıqda kürənin həcmi (- R3) 8 dəfə artar,onda kütlədə 8 dəfə artacaq.
N-1.səh.36, məs.N192 Nyutonun 2-ci qanununa görə cismi şaquli yuxar atd&3305qda onun təcili: g+F/m ,aşağı düşdükdə isə
g-F/m olacaq.Onda v02/(g+F/m)=v2/(g-F/m) Buradan V=300 m/san.
N-1.səh.42, məs.N126,127,128,130,152,.. Sərbəstdüşmə təcili g - 1/(R+h)2 ilə mütənasibdir.Əgər h=nR olarsa, sərbəstdüşmə təcili 1/(n+1)2 dəfə azalar.
N-1.səh.44, məs.N178,179,181,.. Sərbəstdüşmə zamanı cismin ardıcıl düşdüyü məsafələrin nisbəti 1:3:5:7... nisbəti kimidir.Yollar uygun olaraq 5m,15m,25m,35m,...olacaqdır.Sıra sayındakı rəqəm həmin saniyədəki yerdəyişməni göstərir.

<<<<<<Geri.Davam>>>>>
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.